Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Urban Waldenströms tråd
#1
Här har jag samlat alla mail som blev följden av Urbans ursprungliga brav. All brev är separerade av stjärnor.
********************
Här ett förslag till tvärvetenskaps-gruppen.

På den extremt korta tiden av tio år har Sverige gått från att ligga i topp till att ligga i Europas bottenskikt avseende:

Skolresultat (PISA - korrigerat för det svenska fusket)

Arbetslöshet (obs arbetslöshet. Inte "sysselsättning" - där räknas alla som sista veckan jobbat minst 2 (två!!!) timmar i någon form av an-ställning)

Vårdköer
https://www.svd.se/svensk-vardko-i-europ...m-covid-19

Mord

Upplevelse av trygghet

Kort sagt alla grundstenar man bygger ett gott samhälle på.

Vad beror det på?
Vore inte det viktigt och intressant att studera?

Urban Waldenström

***************************
Hej Uurban m fl


Det är många akuta samhällsproblem du lyfter fram. Kan vi inom SA bidra till att lösa sådana samhällsfrågor vore det självfallet bra.  Vi kan bilda ett diskussions-forum. Av nedanstående punkter har vi nog bäst kompetens vad gäller PISA-undersökningar med Åsa och Carl i spetsen. Diskussionsinlägg kan skrivas i ny-hetsbrevet men även i riksmedia.


Bästa hälsningar


Anders


*******************************
Hej Urban m fl,


Riktigt intressant frågeställning du lyfter fram. Väl värt att studera enligt min mening. Man kan ju börja med att ta fram fakta, t.ex. såg jag en artikel skriven av en kriminolog häromdagen, som hävdade att brotts-ligheten generellt sett gått de senaste 10 åren. Gängbråken var enligt honom en tillfällig företeelse. Intressant och det kan man ju kolla med statistiken. Viktigt är dock att göra en så allsidig belysning som möjligt och inte bara skylla på en sak.


John Fletcher har tidigare varit inne på delar av dessa problem, se http://stromstadakademi.se/FSS/FSS-13.pdf


Frågan är: Hur går vi vidare? Kan du, Urban, tänka dig vara sammankal-lande i en grupp som diskuterar dessa problem, skriver ett antal artiklar och kanske rent av kommer ut med en bok?

Per F


***************************************

Hej alla!

Bra att vi i SA kan bli samhällstrelevanta, men då måste vi visa på forsk-ning som vi utfört och inte bara lösa tankar eller låna andras tankar. Vi skall inte vara ett politiskt organ, men däremot vore det värdefullt om vi kunde ta fram forskningsresultat som kan bli till nytta för politiker i deras beslut. Detta är en tankegång i den bok om migration och integration som John Fletcher har huvudansvar för.


Jag stöder förslaget att Urban får en sammankallande funktion för de frå-gor som han lagt fram i sitt brev.

Bästa hälsningar

Anders


***********************
Hej,
Tack för intresset!

Jo "brottsligheten generellt" har gått ner. Då räknas cykelstölder, snat-teri osv.
Är det intressant?. Kanske det, men inte i detta sammanhang. Det in-tressanta är tvärtom varför det används som argument av kriminolo-gerna. Varför gör dom det när frågan gäller mord på öppen gata.
Varför vill de få oss att tro att "såhär har det alltid varit" - när vi alla vet att det har inte alls alltid varit såhär. Vi vet ju alla hur vanligt det var när vi växte upp att folk blev skjutna på torget. Eller när de köpte filmjölk i Konsumbutiken.
Eller att man sprängde någon port då och då.

Precis som många debattörer använder "sysselsättningsgrad" när de ska förklara bort den höga arbetslösheten. Vet de ens att man räknas som "sysselsatt" om du senaste veckan jobbat två timmar i brorsan bilverkstad? Två timmar? Är det vad det sunda förnuftet menar med "sysselsatt". Två av veckans 168 timmar.
För övrigt är statistiken om "sysselsatt" ett nytt påfund. Varför har man hittat på det? Arbetslöshet vet alla vad det är och det duger gott.

Mord på öppen gata har exploderat i Sverige sista fem åren. Det är glasklart.
Och nu vi ligger högst i Europa per capita i den ligan.
https://www.svd.se/darfor-sticker-sverig...kjutningar

Jag kan inte sammankalla en grupp eller leda en studie. Dels har jag emigrerat till Norge, dels jobbar jag 200% som överläkare. Dvs. lika mycket som 40 stycken "sysselsatta".


Allt Gott,

Urban W

************************************
Det intressanta är att det finns en sak där vi är tämligen bra och det är klimatet. I varje fall tror jag det, vore intressant att bli överbevisad. Ur-bans förslag har dock en nackdel och det är att det finns inte plats för naturvetare. Eller finns det? Ska vi kanske ha ett klimatprojekt för na-turvetarna och ett för samhällsvetare/humanister? Tål att tänka på!

Anders tar upp ett viktigt problem: Vad bidrar SA med? Vi kan ställa samman andras tankar, vi kan kritisera dem, vi kan förfina dem men kan vi göra genuina bidrag? Måste vi inte då ge oss in i ansökningssy-stemet och få anslag för ordentliga undersökningar? Då handlar det om att anställa datainsamlare, bearbeta massor av material, kort sagt: en forskningsinfrastruktur! Allt det som vi hade på jobbet men inte har längre. Framförallt tror jag vi måste bli betydligt bättre på att hantera olika digitala redskap. Experimenten med diskussionsforum har inte fal-lit väl ut, världens enklaste system anses vara för svårt! Det bekymrar mig.

Per F

**********************************
Det var intressant att läsa SvD artikel! Jämfört med minskningen i Est-land är ökningen i Sverige inte mycket att snacka om. BRÅ brukar tala om ”socialt utsatta miljöer” och menar då områden som Biskopsgården i Göteborg, rosengård i Malmö, Rinkeby i Stockholm och Norrby och Hässleholmen i Borås. För att använda ett populärt uttryck: "Det blå-bruna blocket” påpekar att det bor många invandrare i dessa områden och att det är de som ställer till det. BRÅ är av någon anledning (Jerzy Sarneski?) anledning inte intresserade av den aspekten och försöker gå bakom. Nu kan man ju räkna ut med fötterna att om du packar hop ett antal personer som kommer från länder där förtroendet för myndighet-er och polis är stort sett noll och där familjen och släkten (=klanen) är tryggheten i en helt okänd miljö och dessutom tar bort deras möjlig-heter att försörja sig så slutar det i brottslighet! Det enklaste narkotika-smuggling och så har vi klanerna (=gängen) hopsvetsade genom många generationer spm slåss och till sist skjuter varandra. Det verkar som om en del partiers strategi är att låt dem ta kål på varandra så är problemet ur världen!

Oj, det här blev visst en samhällsanalys när jag bara skulle säga till Ur-ban att det faktum att du flyttat till Norge undantar dig inte alls från möjligheter att bidra till Strömstad akademi. Det skälet köper jag inte. Men 200% överläkare är giltigt skäl! Någon annan som vill hålla i detta? Jens?

Per F

***************************************************
Intressant diskussion. Vi får se var det landar. En sak som slår mig är att ditt inlägg börjar med att cykelstölder har minskat när det enligt sta-tistiken är precis tvärt om. Det är ju sådant vi vänder oss mot, att leve-rera uppgifter som inte är korrekta. Detta är en småsak i samman-hanget, men det är viktigt att vi när vi uttalar oss har kollat underlaget så noga det går. Folk kan "sluta läsa direkt" om vi inleder fel.

Som sagt, det innebär inte att det du skriver är intressant och viktigt Urban.

Vi får fortsätta diskussionen, ha det gott alla! Peter

https://via.tt.se/pressmeddelande/fler-a...Id=3296995


************************
Jag håller med Anders om att vår primära uppgift är att visa på den forskning vi utför och har utfört - i allafall om vi vill vara ett forskningsinstitut och bygga upp/stärka ett erkännande i forskarvärlden. Vi kan då inte utan eftertanke springa på alla bollar som skickas iväg i dagspressen.
Innan vi väljer att springa efter en boll eller släppa den måste vi i första hand skaffa oss en fördjupad bild av de fenomen som dagspressen ger utrymme åt (i såväl nyhetsartiklar som debattinlägg). För att ta ett par exempel ur Urbans förslag: när det gäller skjutningar har BRÅ publicerat en utförlig rapport (https://bra.se/download/18.1f8c9903175f8...lander.pdf ) som också (även om Per tycks antyda att BRÅ inte gör det) också tar upp faktorer som etnicitet, invandring integration, socialt utsatta områden. När det gäller PISA har Skolverket fört fram kritiska synpunkter på den metodologi Riksrevisionen använde för sin rapport (sehttps://www.skolverket.se/download/18.2f...2018-2.pdf ), synpunkter som Riksrevisionen vad jag kan se inte kommenterat eller vederlagt.

Vi ska också akta oss för att ge oss in på områden där vår kompetens är begränsad. Vi har ont om samhälls- och beteendevetare i akademin och sådana skulle behövas för tvärvetenskaplig forskning inom samtliga de områden som Urban nämner - kriminologer, sociologer, statsvetare, IMER-forskare, statistiker osv osv. Naturligtvis kan en erfaren forskare alltid bygga upp ny kompetens, men det är tidskrävande att sätta sig in i ett nytt, ofta omfattande forskningsfält.

Snabba debattinlägg, där de med gedigen kompetens inom området omedelbart ser luckor och brister, är inte förtroendeskapande. Tvärtom. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.

*************************************

Kollegor, ansluter härmed till den pågående debatten.

Det finns en intressant bok som just publicerats av Erik Fichtelius; Äkta Nyheter. Jag menar att den sätter fingret på många frågor som också är viktiga för oss forskare - fast han utgår från journalistens/reporterns uppdrag och hur deras uppgift är beskriven utifrån ett demokratiskt perspektiv. Det finns också lagstadgade skrivningar om det.

Han kallar det "konsekvensneutralitet", vilket jag menar kan översättas till "forskarspråket" som att vi inte ska ställa upp hypoteser som är riktade åt det ena eller andra hållet, tex att "Vår hypotes var att A är är bättre än B". FEL! Det är mkt stor chans att A då visar sig vara bättre än B. BIAS!! Detta är dokumenterat i artiklar publicerade många vetenskapliga tidskrifter.

Man ska i alla forskningsupplägg försöka bevisa att det "inte finns någon skillnad", att "det inte är som man tror". Och så får man hoppas på att det ändå finns en skillnad, att man har fel alltså... Allt annat ger över-hängande risk för bias. Det är enkelt att konstatera genom att titta på de studier som genomförs med hjälp av företagspengar. Dessa presenterar oftast resultat som är till fördel för företagets produkt. Detta är publicerat ett otal gånger i många vetenskapliga tidskrifter, och det är en enkel psykologisk sanning? Jag har själv varit del i en sådan process där jag till slut hävdade att ett implantat kunde vara farligt. Du milde - från att ha varit "hyllad" blev jag måltavla för år av smutskastning och kontra-artiklar. Tja, thats the way it is.....

Vi i Strömstad akademi, ska, tycker jag, eftersom vi nu är inne och diskuterar på politikens område (?), fundera på begreppet "konsekvens-neutralitet". Det innebär inte att vi inte ska ta upp kontroversiella frågor som klimat, invandring, integration osv osv. Den sistnämnda punkten är avgörande viktig inför framtiden i Sverige, och i alla länder. Är det till exempel faktiskt så att vissa invandrargrupper ser det som helt ok att sabotera rådande värderingar i ett land/i en kultur eftersom det, om det fungerar, så är Allahs (eller någon annans) vilja, och därmed helt ok? Om det är så är det verkligen ett hot mot allt vi byggt upp i Sverige under hundratals år. Inte vet jag. Men ska vi ge oss in i detta politiska, värderingstunga område, så måste vi verkligen vara "pålästa" och inte hojta med i den ena eller andra gruppen. Tex inte använda statistik om vi inte har kollat om den stämmer. Hur kan statistik användas för att stötta demokratin? Hur kan den missbrukas? Vi är en vetenskaplig akademi!

Såklart har Eriks bok fått också påhugg, bl a av Åsa Linderborg (https://www.aftonbladet.se/kultur/bokrec...v-samtiden). Onödigt (?) tycker jag, men det är väl så det fungerar.

Oavsett anser jag att vi forskare i Strömstad akademi ska vara "neutrala" när vi undersöker ett ämne och också publicerar oss i det. Hittar vi något, utifrån vår neutralitetsposition, som är värt att gräva i, publi-cera, så ska vi göra det!

OBS! Mitt resonemang innebär inte att man inte får vara rädd för tex en pågående utveckling! Men det innebär att man ska använda argument som är relevanta. Att det i Sverige skjuts unga människor till döds var och varannan dag verkar på mig vara svårt att bortförklara. Det verkar vara så. Vad beror det  på? Vem beställer morden? Hur ska vi komma tillrätta med tillståndet..... Hur ska vi tänka kring integration? Hur ska vi ge människor som kommer hit, som vi tillåter att komma hit, ett meningsfullt liv? Klarar vi inte det så kan vi inte stoppa polariseringen. Är inte det självklart?

Hoppsan... man får ju inte säga att något är självklart sa jag tidigare... men det var forskning det. Detta är psykologisk självklarhet som beskrivits i artiklar från 1600-talet och framåt. Man behöver inte göra om allt..

Allt gott, Peter
***************************

Intressant att ni funderar över denna skrift - och hur Akademin ska förhålla sig till det budskapet. 

Ser fram emot en fruktbar diskussion.

Allt gott, Peter

https://www.aftonbladet.se/kultur/bokrec...v-samtiden

***********************************
Peter har blivit förtjust i begreppet konsekvensneutralitet och det in-vänder jag inte emot. Men när han hävdar att detta begrepp ska förvandlas till en dogm för all forskning då har jag invändningar. Det låter ju förtjusande men är mycket komplicerat att följa. Redan vid formandet av ansökningar till olika forskningsfonder sker en konsekvensanpassning, som sedan vidareförs i forskningsprocessen.
Så konsekvensneutralitet är nåt att flagga med för att dölja sina motiv för val av forskningsupplägg. Figge är själv ett exempel på detta inom journalistiken. Han lär ha uppfunnit begreppet för att försvara sitt eget agerande som ECO chef i publiceringen kring boforsaffären i slutet på 80-talet.

Men han föll på samma dogm i fallet Göran Perssonaffären under 90-talet.

Att forskare bättre än journalister skulle kunna uppnå nån slags konsekvensneutralitet betvivlar jag.

Tvärtom, om forskning ska bli användbar bör den innehålla en konsekvensanalys.

Och det är inte bara Åsa Linderborg som reagerat, det har många gjort före henne under tiden från Figges uppfinning till nu där han åter koketterar med begreppet.

Slutsats: konsekvensneutralitet  är utmärkt när man vill dölja sina avsikter.

Jag beskyller dock inte Peter för just detta.  Utan kul infångat av ho-nom.

Kanske nåt att skriva kring i nästa Nyhetsbrev Anders?
Carl Olivestam

************************************************
Hej

Både Peter och Carl är välkomna att i nyhetsbrevet diskutera  tankar gäl-ande konsekvensneutral forskning.

Bästa hälsningar

Anders

*****************************************

Och ni är även välkomna att diskutera i vårt forum. Det är som gjort för sådana saker. Jag tror att debatten ytterst handlar om forskningens neutralitet och opartiskhet och i likhet med Carl anser jag att de inte fungerar som generellt begrepp för alla områden. Inom medicinen tror jag det SKA vara en dogm, men är det inte (Maccharini!) men inom mitt område är det inte så. Jag har skrivit om det i AAS-47 Men det STORA frågan är då vad som skiljer Vetenskap från konsultarbete? Det tål att tänkas på och jag öppnar en tråd: Konsekvensneutralitet i vårt forum för fortsatta diskussioner.

Per F

Reply
#2
När jag nu läst genom hela tråden en gång till så har jag en del ytterligare kommentarer:

Peters kommentarer kring hur hypoteser formuleras följer helt Karl Popers tankar om att forskare ska sträva efter att falsifiera hypoteserna istället för att verifiera dem. Problemet är då hur man åstadkommer utveckling och han har en del idéer kring hur detta kan åstadkommas. Popper i all ära, men som du så riktigt påpekar, Peter, Vetenskapen är inte oberoende den är sammankopplad med politiken och funderar man på det är det nog ganska mycket. Men här kommer vi in på KG:e krav på att vara påläst. På vad för något grundar jag mitt påstående om att politiken dominerar vetenskapen? Om jag sätter en referens bakom och hänvisar till någon visat detta? Är det OK då? Om jag tolkat dig rätt KG, menar du att det krävs stor förtrogenhet med området och att man egentligen bör tillhöra det på något vis. Jag håller med dig om det rör sig om en vetenskaplig diskussion, men i ett debattinlägg i någon dagstidning tycker jag det borde räcka med en hänvisning till någon om undersökt saken och redogörelse för vederbörandes argument. Men att få in detta konsekvent på en artikel om 2500 tecken inkl blanktecken stöter på vissa problem. 

Nu halkade in på ett sidospår, tillbaka till Peters diskussion. Du redogjorde på dagens möte på ett föredömligt sätt för hur hypoteser ska formuleras. Föreslår du sprider denna kunskap utanför AU på något vis (Nyhetsbrev?) för ditt sätt att formulera problemet var verkligen bra. Jag har själv aldrig tänkt på det viset utan halkat in på Popper direkt. Hans utpräglade falsifiering är visserligen, sett från ett vetenskapsteoretiskt perspektiv alldeles korrekt, men vilken redaktör för en vetenskaplig tidskrift vill ta en artikel där man falsifierar en hypotes? Och vilket läkemedelsföretag vill finansiera en studie som riskerar att falsifiera idén om deras preparats förträffligheter? Vare sig vi vill det eller inte är vi djupt involverade i samhället och dess politiska liv. De gamla idealen om oberoende, opartiskhet och konsekvensoberoende kan nog bara tillämpas i Strömstad akademi, som då kommer att framstå som en trevlig relikt från ett samhälle som en gång var. Usch nu blev jag väldigt pessimistisk! Men det var mycket bättre förr!
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)