Tvärtänkts forum

Full Version: Vad är SA?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Texten finns här.  Tror att John, Sarah och KG har kommenterat men jag har inte tagit hänsyn till deras kommentarer